COVID-19 a súdne lehoty (Lex Corona)

AKTUALIZOVANÉ 03.04.2020

Lex Corona

Národná rada Slovenskej republiky v skrátenom legislatívnom konaní schválila zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „lex corona“), účinný od 27.03.2020. Tento zákon je reakciou na súčasnú situáciu šírenia ochorenia COVID-19 a súvisiacou ochranou života a zdravia obyvateľov, pričom prináša celý rad preventívnych a ochranných opatrení.

Prerušenie premlčacích a prekluzívnych lehôt

Podľa ustanovenia § 1 lex corona sa prerušuje plynutie lehôt súvisiacich s uplatňovaním práv alebo právom chránených záujmov osôb pred súdom v oblasti súkromnoprávnych vzťahov (t. j. vzťahov vznikajúcich najmä podľa predpisov Občianskeho zákonníka či  Obchodného zákonníka). Premlčacie a prekluzívne lehoty podľa písmena a) tohto ustanovenia v čase od účinnosti zákona t. j. od 27.03.2020 do 30.04.2020 neplynú. Podľa ustanovenia § 1 písmena b) zákona, ak tieto lehoty uplynuli po 12.03.2020 do dňa účinnosti tohto zákona, neuplynú skôr ako za 30 dní po nadobudnutí účinnosti tohto zákona. Toto ustanovenie sa však nevzťahuje na lehoty v administratívnoprávnych (správnych) vzťahoch (napr. kolaudačné konania, stavebné konania a iné).

Toto opatrenie dočasne zabezpečuje, že premlčacie a prekluzívne lehoty nebudú do konca apríla 2020 plynúť a tie, ktoré uplynuli v čase od vyhlásenia mimoriadnej situácie na území Slovenskej republiky, budú navrátené. Primárnym cieľom je ochrana občanov a podnikateľov tým, že počas presne vymedzeného času nemusia nevyhnutne vykonávať úkony potrebné pre uplatňovanie ich práv v súkromnoprávnych (nie verejnoprávnych) vzťahoch v čase pandémie bez obavy, že by prišli o svoje práva v dôsledku premlčania alebo preklúzie.

Procesné lehoty

Ustanovenia § 2 lex corona upriamuje svoju pozornosť na procesné lehoty a úkony účastníkov konania a strán v konaní. Nadväzujúc na § 1 písm. a) lehoty ustanovené zákonom alebo určené súdom na vykonanie procesného úkonu v konaní pred súdom účastníkmi konania a stranami v konaní do 30.04.2020 nebudú plynúť. V trestných konaniach je táto úprava limitovaná len na lehoty na strane obvineného, jeho obhajcu, poškodeného a zúčastnenej osoby, pretože na strane obžaloby sa očakáva riadne fungovanie aj v čase mimoriadnej situácie a núdzového stavu.

To znamená, že ak bol účastníkovi konania napríklad doručený rozsudok súdu prvej inštancie dňa 31.03.2020, lehota na odvolanie voči rozsudku prvej inštancie by bola v tomto prípade podľa § 362 ods. 1 zákona č. 160/2015 Civilného sporového poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „CSP“) 15 dní od doručenia. Lehota na podanie odvolania by uplynula dňa 15.04.2020 (keďže v zmysle § 121 ods. 2 CSP „Do plynutia lehoty určenej podľa dní sa nezapočítava deň, keď nastala skutočnosť určujúca začiatok lehoty“). Zákon avšak určuje že v čase do 30.04.2020 tieto lehoty neplynú. Lehota na podanie odvolania teda uplynie až 15.05.2020. Rovnaké počítanie lehôt sa uplatňuje aj v hmotnoprávnych vzťahoch podľa § 1 lex corona.

Pojednávania na súde

Jedným z prijatých opatrení je aj vykonávanie pojednávaní, hlavných pojednávaní a verejných zasadnutí súdmi len v nevyhnutnom rozsahu, čím sa minimalizuje nevyhnutnosť presúvania účastníkov konania a ich právnych zástupcov na súdy. Neznamená to však, že súdy nemusia vykonávať pojednávania vôbec, tieto pojednávania majú byť však obmedzené na nevyhnutné minimum (majú byť primárne vykonávané napr. hlavné pojednávania vo väzobných veciach v trestných konaniach, konania starostlivosti súdu o maloletých a pod.).

Taktiež je vytvorený nový dôvod pre vylúčenie verejnosti z pojednávania, ktorým je ochrana zdravia, no nejde o všeobecné vylúčenie verejnosti  vo všetkých prípadoch– o tejto skutočnosti bude rozhodovať príslušný sudca. Ak súd vylúči verejnosť z dôvodu ochrany zdravia, je povinný vyhotoviť zvukový záznam z celého pojednávania, hlavného pojednávania alebo verejného zasadnutia, ktorý komukoľvek a bezodkladne sprístupní.

Iné opatrenia

Zákonom sa taktiež predlžuje lehota na podávanie dlžníckych návrhov na vyhlásenie konkurzu z 30 dní na 60 dní, ale len v situácii, keď nastane úpadok dlžníka v čase od 12.03.2020 do 30.04.2020. Kolektívne orgány právnických osoby založených podľa predpisov občianskeho alebo obchodného práva môžu prijímať v tejto situácii svoje rozhodnutia aj per rollam (teda korešpondenčne alebo elektronickými prostriedkami), čím sa využívajú ustanovenia §190a – 190d Obchodného zákonníka, ktoré sa týchto prípadoch použijú primerane.

Taktiež sa zákonom dočasne obmedzuje výkon záložného práva pod sankciou neúčinnosti, keďže základným spôsobom výkonu záložného práva je dražba, čo vedie ku koncentrácii väčších skupín osôb na jednom mieste. Podobne sa dočasne zakazuje vykonávanie dražieb podľa zákona č. 527/2002 Z. z. o dobrovoľných dražbách v znení neskorších predpisov. Akékoľvek speňažovanie majetku vykonané spôsobom podľa ustanovenia § 7 lex corona v čase účinnosti tohto zákona do 30.04.2020 je neplatné.

Zákon ďalej umožnil Úradu verejného zdravotníctva SR získavať, zhromažďovať, spracovávať a uchovávať údaje podľa § 57 odsekov 1 a 2 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov. Lex corona novelizoval zákon č. 351/2011 doplnením ustanovenia § 63  o ods. 18 až 20 predmetného zákona. Úrad verejného zdravotníctva SR je oprávnený v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutný čas počas trvania mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu získavať, zhromažďovať a spracovávať údaje ktoré sú predmetom telekomunikačného tajomstva, maximálne však do 31.12.2020.

Získavané údaje podľa § 63 ods. 1 písm. b) a d) sú

1) súvisiace údaje komunikujúcich strán, ktorými sú telefónne číslo, obchodné meno a sídlo právnickej osoby, alebo obchodné meno a miesto podnikania fyzickej osoby – podnikateľa alebo osobné údaje fyzickej osoby, ktorými sú meno, priezvisko, titul a adresa trvalého pobytu; predmetom telekomunikačného tajomstva nie sú údaje, ktoré sú zverejnené v telefónnom zozname, a

2) lokalizačné údaje.

Získavané údaje sú len metadáta, Úrad verejného zdravotníctva SR nie je oprávnený spracúvať obsah prenášaných správ (obsah hovorov, textových správ a iné) a prevádzkové údaje.

Účelom je včasné identifikovanie potenciálnych nositeľov nákazy a zabráneniu ďalšieho šírenia tejto nákazy, a to vďaka monitorovaniu pohybu a kontaktov už identifikovaných nakazených fyzických osôb. Tým sa nemusí čakať na splnenie si povinností zo strany fyzických osôb a právnických osôb podľa § 51 ods. 1 písm. c) a § 52 ods. 1 písm. m) zákona č. 355/2017 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.