COVID-19 a starostlivosť o maloleté deti

AKTUALIZOVANÉ k 08.04.2020

Realizácia striedavej starostlivosti a styku s maloletými deťmi

V súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 bolo zo strany štátu prijatých aj niekoľko opatrení, ktoré sa týkajú obmedzenia voľného pohybu osôb, a tým aj možností stretávania sa, a to v niektorých prípadoch aj v rámci rodiny (napr. nariadená karanténa resp. izolácia). V tejto súvislosti sa čoraz častejšie v konkrétnych prípadoch, ako aj medzi odbornou verejnosťou, rieši otázka spôsobu realizácie súdnych rozhodnutí a súdom schválených dohôd o úprave striedavej osobnej starostlivosti a o úprave styku s maloletými deťmi.

Časť odbornej verejnosti sa prikláňa k názoru o vhodnosti zaujatia jednotného stanoviska príslušnými orgánmi verejnej moci a vydania všeobecného usmernenia, týkajúceho sa všetkých prípadov alebo odporučenia prijať takéto stanovisko prostredníctvom Ústredného krízového štábu. Obsahom stanoviska by malo byť všeobecné “pozastavenie” realizácie striedavej starostlivosti a styku s maloletými deťmi počas trvania tejto mimoriadnej situácie.

K uvedenému názoru sa priklonila aj komisárka pre deti vo svojom vyhlásení, odvolávajúc sa na údajné stanovisko úradu verejného zdravotníctva, podľa ktorého “Orgán verejného zdravotníctva môže z odborného hľadiska v záujme ochrany zdravia dieťaťa odporučiť počas trvania mimoriadnej krízovej situácie vylúčenie styku dieťaťa s rodičom, s ktorým nežije v spoločnej domácnosti. Obzvlášť rizikové je cestovanie.” Uvedené vyhlásenie komisárky pre deti však vzápätí poprel samotný Úrad verejného zdravotníctva SR s uvedením, že “Zo žiadnych opatrení Ústredného krízového štábu SR nevyplýva zákaz styku medzi najbližšími príbuznými.” a odporučil v tejto súvislosti rodičom sledovať opatrenia vydané výlučne Ústredným krízovým štábom.

Prevládajúcim názorom ako postupovať za aktuálneho stavu pri realizácii striedavej osobnej starostlivosti a styku s maloletými deťmi, ku ktorému sa prikláňa aj naša advokátska kancelária, je odporúčanie dodržiavať rozhodnutia súdov, kým nie je inou normou (napr. opatrením Úrade verejného zdravotníctva SR alebo inou všeobecne záväznou normou) alebo na jej základe všeobecne alebo v individuálnom prípade jednoznačne stanovené obmedzenie alebo zákaz pre túto oblasť. V prospech uvedeného spôsobu riešenia sa jednoznačne vyjadrila dňa 28.03.2020 aj verejná ochrankyňa práv (dňa 07.04.2020 vydala nasledovné stanovisko ako aktualizáciu k súčasnému rozšíreniu núdzového stavu na obmedzenie pohybu osôb) a Slovenská advokátska komora.

Vzhľadom na to považujeme za vhodné pristupovať ku každému prípadu individuálne s ohľadom na konkrétne okolnosti, ktoré sa môžu v čase meniť. Prioritou je ochrana života a zdravia členov rodiny, pokiaľ však túto požiadavku vedia naplniť obaja rodičia, nie je dôvod na obmedzenie osobného kontaktu rodiča s dieťaťom ani v tejto situácii. Všeobecne by za prekážky, ktoré by mohli viesť k obmedzeniu výkonu striedavej starostlivosti alebo realizácie styku, mohli byť považované okolnosti na strane dieťaťa, ktoré môže byť napr. z dôvodu prítomnosti iného ochorenia (onkologické ochorenie, diabetes a pod.), stykom s väčším počtom osôb nadmerne ohrozené alebo na strane rodiča (napr. povinná karanténa; prítomnosť ochorenia COVID-19 u rodiča, s ktorým dieťa nežije v spoločnej domácnosti; druh práce, ktorú rodič vykonáva, môže viesť k vyššiemu riziku nákazy; obvyklý pobyt rodičov v rôznych štátoch a pod.), prípadne starého rodiča, s ktorým maloleté dieťa žije v spoločnej domácnosti.

Rodičom v aktuálnej situácii zároveň nič nebráni, aby spoločne našli dočasné riešenie, ktoré bude vyvážene chrániť záujmy všetkých členov rodiny, na jednej strane právo dieťaťa na pravidelné osobné kontakty s oboma rodičmi, na druhej strane právo na ochranu života a zdravia jednotlivých členov rodiny a prispôsobovali ho meniacim sa okolnostiam. V prípade striedavej starostlivosti je možné zvážiť predĺženie intervalu striedania, s ohľadom na konkrétne okolnosti, s možnosťou zabezpečiť zmenu poberania dávky ošetrovného (tzv. “OČR”) medzi rodičmi. V prípade, že existujú vážne dôvody pre dočasné obmedzenie styku rodiča, ktorému dieťa nebolo zverené do osobnej starostlivosti, s dieťaťom, ako riešenie prichádza do úvahy napríklad dočasná realizácia kontaktu inou formou- telefonicky, e-mailom, prostredníctvom videohovorov a pod.

Vyššie uvedené informácie majú všeobecný charakter. Článok je priebežne aktualizovaný s ohľadom na prijaté opatrenia. V prípade, že máte záujem o konkrétne vyhodnotenie Vašej situácie, neváhajte nás kontaktovať.