Novinky

Ste pripravení na GDPR?
Aké  najvýznamnejšie  zmeny  prináša GDPR, koho  sa týka a  ako sa   musia  podnikatelia, ale aj ďalšie dotknuté subjekty, pripraviť.
Dňa 25. mája 2018 nadobúda účinnosť  Nariadenie  Európskeho  parlamentu  a  Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR - General Data Protection Regulation) ako aj nový zákon o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z. z., s  novými pravidlami  ochrany  osobných údajov. GDPR  sa dotýka  takmer  každého  podnikateľa, či  už  v  pozícii prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa vrátane tých, ktorí nie sú usadení v Európskej únii, ale spracúvajú osobné údaje osôb v rámci EÚ.

Tu je základný prehľad krokov smerujúcich k zosúladeniu interných procesov a postupov s novou právnou úpravou, týkajúcou sa ochrany osobných údajov.

Aktuálne zmeny v Obchodnom zákonníku s účinnosťou od 01.01.2018
Pripravili sme pre Vás súhrn najpodstatnejších zmien realizovaných v oblasti obchodného práva týkajúcich sa najmä

  • povinností štatutárov
  • zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločnosti
  • zodpovednosti ovládajúcej osoby v prípade úpadku ovládanej osoby
    Viac tu

 

Zastupovali sme pred Ústavným súdom Slovenskej republiky - doručovanie v exekučnom konaní
K účinnému doručeniu upovedomenia o začatí exekúcie nedôjde, ak súdny exekútor poverí jeho doručením inú osobu (zamestnávateľa povinného), keďže sa jedná o nezákonný postup, ktorý nemá oporu v právnych predpisoch. 
Ústavný súd Slovenskej republiky nálezom zo dňa 04.07.2017, sp.zn. III. ÚS  212/2017 označil v praxi častokrát bežné doručovanie upovedomenia o začatí exekúcie povinnému prostredníctvom zamestnávateľa za nezákonný postup, a to z dôvodu, že zákon  (máme na mysli Exekučný poriadok a procesný predpis – aktuálne Civilný sporový poriadok) nedovoľuje zamestnávateľovi „suplovať“ súdneho exekútora pri doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie.  Z tohto nálezu ústavného súdu potom vyplýva, že ak súdny exekútor v rozpore so zákonom poverí zamestnávateľa k doručeniu upovedomenia o začatí exekúcie, potom sa takéto doručenie nemôže považovať za účinné. Nález ústavného súdu je prelomový v tom, že označuje bežnú prax súdnych exekútorov pri doručovaní upovedomenia o začatí exekúcie za nezákonný postup nemajúci oporu v právnych predpisoch. Podstatná časť odôvodnenia nálezu tu.

Zastupovali sme – súdne rozhodnutie z oblasti cudzineckého práva
Existencia rodinného života založeného manželstvom s občanom Slovenskej republiky môže predstavovať prekážku administratívneho vyhostenia cudzinca z tretej krajiny
Najvyšší súd Slovenskej republiky rozsudkom sp. zn. 1Sža 9/2016 zo dňa 27. júla 2016 zrušil rozhodnutie cudzineckej polície, ktorá administratívne vyhostila cudzinca, ktorý bol manželom občianky Slovenskej republiky a otcom občana Slovenskej republiky. Najvyšší súd Slovenskej republiky reflektujúc judikatúru Európskeho súdu pre ľudského práva a Súdneho dvora Európskej únie dospel k záveru, že administratívne vyhostenie nie je primeranou sankciou za neoprávnený vstup či neoprávnené zotrvanie cudzinca, ktorý je manželom/manželkou občana Slovenskej republiky, na území Slovenskej republiky. Uvedené závery platia v prípade, ak je dôvodom administratívneho vyhostenia výlučne skutočnosť, že takýto cudzinec neoprávnene vstúpil alebo neoprávnene zotrval na území Slovenskej republiky. Viac tu.

Súdne rozhodnutie z oblasti práva sociálnych služieb

Zmluva o poskytovaní sociálnej služby, účastníkom ktorej je verejný poskytovateľ zriadený obcou alebo vyšším územným celkom, nie je spotrebiteľskou zmluvou
Medzi žalobcom (zariadenie sociálnych služieb zriadené vyšším územným celkom) a žalovaným (prijímateľ sociálnej služby) vznikol spor o otázke, či zmluva o poskytovaní sociálnej služby je zmluvou spotrebiteľskou. Súd prvej inštancie ako aj odvolací súd posúdil túto otázku tak, že nejde o spotrebiteľskú zmluvu. Podrobnejšie tu.

Povoľovanie informačných, reklamných a propagačných zariadení
Článok je venovaný problematike umiestňovania a povoľovania informačných, reklamných a propagačných zariadení najmä tzv. billboardov/bigboardov s dôrazom na ústavnoprávne hľadisko právnej úpravy umiestňovania billboardov na úrovni obcí a otázke možného zásahu do vlastníckeho práva schváleným územným plánom.

Stavebné konanie I. časť
Možno previesť stavebné povolenie?
V súčasných slovenských podmienkach (najmä investičných) sa objavujú zmluvné vzťahy, objektom ktorých je "prevod stavebného povolenia". Účelom týchto zmlúv je prevod práv a povinností vyplývajúcich zo stavebného povolenia z osoby A, ktorá tieto práva a povinnosti nadobudla ako výsledok stavebného konania, na osobu B, ktorá zvyčajne ani nebola účastníkom stavebného konania. Zastávame názor, že ak osoba B nebola účastníkom predmetného konania, takýto prevod nie je platný.

Stavebné konanie II. časť 
Účastníctvo v stavebnom a územnom konaní
Vymedzenie účastníka podľa § 14 ods. 1 časť vety za bodkočiarkou zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (ďalej len ako "správny poriadok"), ktorá znie "účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.", sa uplatní aj na vymedzenie účastníkov v územnom a stavebnom konaní, ako vyplýva z rozhodnutia Najvyššieho súdu SR, sp. zn.: 5Sžp21/2012 z 27.06.2013 (Mochovce).

Stavebné konanie III. časť
Rozhodnutie o odmietnutí priznania postavenia účastníka
V tomto článku rozoberáme povinnosť správneho orgánu vydať rozhodnutie o tom, že určitá osoba nie je účastníkom správneho konania, ak správny orgán dospeje k takému skutkovému a právnemu záveru. Ďalej v článku upriamime pozornosť na povinnosť správneho orgánu náležite zistiť okolnosti rozhodujúce pre vydanie takéhoto rozhodnutia. Budeme sa tiež venovať otázke preskúmateľnosti rozhodnutia správneho orgánu o nepriznaní postavenia účastníctva súdom v rámci správneho súdnictva.