Služby

Advokátska kancelária poskytuje právne služby s dôrazom na ochranu práva vo verejnom záujme a ochranu ľudských práv najmä v týchto oblastiach:

Základné práva a slobody
Vďaka invenčnosti a odbornosti zakladajúcej advokátky Márie Kolíkovej sa profilujeme ako kancelária s akcentom na ľudské práva a základné slobody, ktorých základ sa obyčajne nachádza v Ústave Slovenskej republiky a v Dohovore o ochrane základných práv a ľudských slobôd. Naša argumentácia v súdnych konaniach je, pokiaľ je to možné, podporená ústavno-právnymi súvislosťami zákonných noriem. Keďže v praxi sa často možno stretnúť s nedokonalosťou zákonov (kolízia právnych noriem, neúplnosť právnej úpravy, medzery v zákonoch), ústavno-právna argumentácia je nielen vhodná, ale aj nevyhnutná. V každom prípade sa usilujeme identifikovať ústavný základ Vami uplatňovaného práva a takto rozvinúť a odborne podporiť naše spoločné úsilie o úspech v konaní. Tento prístup nám umožňuje vnášať do Vašich prípadov právne princípy a zásady, ako predpoklad spravodlivého súdneho rozhodnutia.

Zmluvné právo
Zvykli sme si spoliehať sa na to, že definitívne slovo pri usporiadaní našich vzájomných vzťahov má zákon, a podceňujeme vlastnú iniciatívu. Už starí Rimania však o zmluve hovorili ako o lex contractus – o zmluvnom zákone. Aj keď zmluvu a zákon kládli na rovnakú úroveň – pokiaľ ide o ich záväznosť –, zdôrazňovali, že všade tam, kde je to možné, má prednosť zmluva. Zákon je všeobecný a adresovaný vopred neurčitému okruhu účastníkov, zmluva, naopak, je vždy konkrétna – v osobe účastníkov i vo svojom obsahu – a zodpovedá individuálnym potrebám zmluvných strán v miere, akú zákon nikdy nedosiahne, a  zmluvné strany zároveň individuálne chráni.
Často sa za dobrú zmluvu považuje zmluva, ktorú zmluvné strany vidia iba raz – pri jej podpise. My nesúhlasíme. Dobrá zmluva pre nás znamená zmluvu, ktorá ponúkne východisko zo situácie, keď sa udalosti vyvinú iným než želaným smerom, a ktorá rozloží riziká medzi zmluvnými stranami primerane k ich schopnostiam a možnostiam. Chceme prispieť k vyváženým nielen obchodným, ale aj ľudským vzťahom pri súčasnej maximálnej ochrane záujmov svojich klientov. Hoci dobrá zmluva sporom predchádza, nedokáže im úplne zabrániť, avšak vždy obsahuje mechanizmus riešenia týchto sporov v duchu hesla clara pacta – boni amici: jasné zmluvy robia dobrých priateľov.
Naša advokátska kancelária má mnohoročné bohaté skúsenosti s prípravou zmlúv zo širokej palety spoločenských zmlúv. Sme pripravení pomôcť v súvislosti s kúpou, predajom, darovaním či nájmom nehnuteľností, a to na účel bývania alebo na hocijaký iný účel. Pomôžeme vám i s dohodnutím predkupného práva a zriadením vecného bremena. Ak zvažujete predaj svojho spoluvlastníckeho podielu či chcete svoj spoluvlastnícky vzťah inak vysporiadať, sme vám plne k dispozícii. Rovnako vám budeme nápomocní i v prípade, že ste sa nenašli v niektorej z kategórií, ktoré sme uviedli, a budete mať záujem o iný, menej zvyčajný zmluvný typ obsiahnutý v Občianskom zákonníku (ako je napr. príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva či zmluva o združení).
Osobitnú pozornosť venujeme zmluvám v oblasti stavebníctva. Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom nevyčerpáva potrebu starostlivej prípravy na stredné či väčšie investície a silno odporúčame mať zmluvne ošetrený aj vzťah s projektantom (ktorý často tvorí podklad pre ocenenie zákazky a následnú realizáciu) ako so stavebným dozorom (ktorému náležia významné právomoci počas realizácie stavby). Pri príprave zmluvných vzťahov vám vieme odporučiť pravidlá zmluvy FIDIC vytvorené podľa štandardov Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov.
Súčasťou portfólia našej advokátskej kancelárie je sprevádzanie podnikateľských subjektov v rámci ich obchodného „života“. Či už ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o predaji podniku, zmluvu o dielo, mandátnu alebo komisionársku zmluvu, alebo o zmluvy týkajúce sa obchodného vedenia spoločnosti a vzťahov medzi spoločníkmi a spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, naša advokátska kancelária vám poskytne kvalitný servis a manažment rizík.
Vďaka niekoľkoročnému právnemu poradenstvo v oblasti sociálnych služieb sme pripravení poradiť a vytvoriť či už zmluvné štandardy alebo iné zákonom požadované dokumenty potrebné pre chod rôznych druhov zariadení sociálnych služieb. Osobitne účelná sa takáto služba môže javiť v súvislosti so zriaďovaním zariadenia sociálnej služby.
Hoci je diapazón zmlúv, na ktorých sme spolupracovali, široký, s radosťou sa pustíme i do zmlúv, s ktorými zatiaľ bezprostrednú skúsenosť nemáme. Dôveru, ktorú do nás vložíte, nesklameme a vyťažíme z nej maximum pre obe strany.
Bez ohľadu na životnú situáciu, v ktorej sa rozhodnete využiť našu pomoc, pamätajte, že dobrá zmluva je ako dáždnik – v dobrom počasí ho nepotrebujete a možno ani neviete, či nejaký máte, ale v zlom počasí oceníte, ak budete mať poruke dáždnik, ktorý vás spoľahlivo ochráni pred každou nepriazňou.

Súdne spory
Podstatnou agendou advokátskej kancelárie Kolíková & Partners je zastupovania klientov v súdnych konaniach. Našou štandardnou službou je zastupovania klientov od predsúdnej fázy (mimosúdne rokovania), cez konanie pred všeobecnými súdmi, Ústavným súdom Slovenskej republiky až po konanie pred medzinárodnými orgánmi ochrany práva, vrátane konania pred Európskym súdom pre ľudské práva.

Správne právo
Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie v správnom (administratívnom) konaní, pričom disponujeme skúsenosťami zo zastupovania v rôznych oblastiach pôsobenia orgánov verejnej moci (daňové konanie, priestupkové konanie, územné konanie/stavebné konanie/kolaudačné konanie, sprístupňovanie informácií, banské právo, konania týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti). V našich prípadoch kladieme dôraz na dodržiavanie práva vo verejnom záujme a ochranu s tým súvisiaceho životného prostredia.

V podstate už od vzniku kancelárie poskytujeme právne služby nielen v konaniach o právach našich klientov pred orgánmi verejnej moci ale tiež v nadväzujúcich súdnych konaniach tzv. správneho súdnictva. Môže ísť o rôznorodé situácie, napr. ak s Vami štátny orgán nekonal ako s účastníkom správneho konania (napr. stavebné konanie), hoci mal; ak ste ako podnikateľ dostali pokutu od daňového úradu, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, úradu verejného obstarávania alebo iných orgánov verejnej moci; ak sa ako účastník administratívneho konania cítite bezbranní, pretože správny orgán je vo Vašej veci pasívny. V takýchto a iných prípadoch sme pripravení k zastupovaniu  (žaloby proti nečinnosti orgánov verejnej moci, ich nezákonným rozhodnutiam, žaloby v oblasti cudzineckého práva či vo veciach územnej samosprávy). Táto oblasť osobitne prirástla k srdciam našich právnikov a preto investujeme náš čas do sledovania aktuálneho vývoju zákonov a súdnych rozhodnutí.

Obchodné právo a právo obchodných spoločností
Sme odborne a technicky pripravení Vám poskytovať komplexné právne služby vo všetkých etapách Vášho podnikania:
- založenie spoločnosti, jej zmena či prevod obchodného podielu,
- podania na obchodný register,
- príprava a pripomienkovanie zmlúv,
- poskytovanie právneho poradenstva v obchodnoprávnych vzťahoch,
- zápis do Registra partnerov verejného sektora,
- vymáhanie Vašich pohľadávok prostredníctvom elektronického upomínacieho a exekučného konania,
- zánik a likvidácia obchodnej spoločnosti.

Občianske právo
Vďaka naším doterajším skúsenostiam a priebežnému vzdelávaniu sa cítime kompetentní pre odbornú ochranu Vašich práv v občiansko-právnych a rodinných veciach. Poskytujeme právne služby spojené s vypracovaním zmlúv, ale tiež v sporoch o ochranu osobnosti, o náhradu škody, vydanie bezdôvodného obohatenia, plnenia zo zmlúv, v spotrebiteľských a susedských sporoch a v neposlednom rade vo veciach týkajúcich sa styku rodiča s maloletými deťmi či určovania výživného.

Pracovné právo
Poskytujeme právne služby v oblasti pracovno-právnych vzťahov, zastupovanie zamestnancov aj zamestnávateľov v pracovno-právnych sporoch, právne poradenstvo aj v nesporovej agende, hľadanie riešení a rovnováhy v pracovno-právnych vzťahoch. Participovali sme na zložitých procesoch organizačných zmien zamestnávateľa, pri ktorých sme komplexne zastrešovali jednotlivé kroky, vrátane komunikácie so zástupcami zamestnancov  ako aj nastavenia stratégie zamestnávateľa z hľadiska možnosti nárokov jednotlivých zamestnancov pri ponukách na zmenu pracovnej pozície (plánovanie a príprava jednotlivých scenárov pre prípad prijatia alebo odmietnutia ponúkanej pracovnej pozície).

Trestné právo
Zastupovanie poškodených a ochrana ich práv v trestnom konaní. Obhajoba osôb obvinených/obžalovaných z trestnej činnosti v predsúdnom konaní (pred vyšetrovateľom) ako aj v konaní pred súdom. Právne služby v oblasti trestného práva zahŕňajú tiež vypracovanie analýz ohľadom vyhodnotenia možnosti trestnoprávnej zodpovednosti osôb ako aj poradenstvo pri zvažovaní trestného oznámenia.

Právo sociálnych služieb
Máme viacročné skúsenosti v oblasti práva sociálnych služieb. Riešili sme problematiku prechodných podmienok z uplatňovania zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci na zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a s tým súvisiacich nárokov účastníkov poskytovanej sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady, náležitosti a podmienky zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, povinný minimálny zostatok, vzťah zriaďovateľa a poskytovateľa, vzťah poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby, posudková činnosť, financovanie sociálnych služieb, kontrola poskytovania sociálnych služieb - sú len niektoré z otázok, v ktorých sme poskytli právnu pomoc. Sme pripravení zastupovať účastníkov týchto vzťahov pred súdmi, správnymi a kontrolnými orgánmi a poskytovať im odborné poradenstvo v ich situácii. Uvedomujeme si taktiež citlivosť mnohých s tým súvisiacich otázok.

Tretí sektor
Poskytujeme právne služby a právne poradenstvo nielen pri vzniku a zániku občianskych združení a nadácií, ale úzko s nimi spolupracujeme počas celého ich fungovania. Advokátska kancelária pripravuje množstvo právnych analýz a odborných podkladov pre činnosť viacerých renomovaných neziskových organizácií. Nemožno tiež opomenúť zastupovanie neziskových organizácií, ich členov alebo klientov pred orgánmi verejnej moci alebo súdmi v snahe ochrániť ich práva.

GDPR
V rámci služieb v oblasti ochrany osobných údajov s ohľadom na novú právnu úpravu v súčasnosti ponúkame najmä tieto služby.  V prípade záujmu o podrobnejšie informácie a pomoc so zavedením GDPR do praxe vo Vašej firme, poskytujeme poradenstvo aj v tejto oblastiAk máte záujem o zaslanie cenovej ponuky, kontaktujte nás, prosím, na adrese: office@kolikova.sk