Právo sociálnych služieb

Právo sociálnych služieb
Máme viacročné skúsenosti v oblasti práva sociálnych služieb. Riešili sme problematiku prechodných podmienok z uplatňovania zákona č. 195/1998 Z.z. o sociálnej pomoci na zákon č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a s tým súvisiacich nárokov účastníkov poskytovanej sociálnej služby. Ekonomicky oprávnené náklady, náležitosti a podmienky zmluvy o poskytovaní sociálnej služby, povinný minimálny zostatok, vzťah zriaďovateľa a poskytovateľa, vzťah poskytovateľa a prijímateľa sociálnej služby, posudková činnosť, financovanie sociálnych služieb, kontrola poskytovania sociálnych služieb – sú len niektoré z otázok, v ktorých sme poskytli právnu pomoc. Sme pripravení zastupovať účastníkov týchto vzťahov pred súdmi, správnymi a kontrolnými orgánmi a poskytovať im odborné poradenstvo v ich situácii. Uvedomujeme si taktiež citlivosť mnohých s tým súvisiacich otázok.