Správne právo

Správne právo 
Poskytujeme poradenstvo a zastupovanie v správnom (administratívnom) konaní, pričom disponujeme skúsenosťami zo zastupovania v rôznych oblastiach pôsobenia orgánov verejnej moci (daňové konanie, priestupkové konanie, územné konanie/stavebné konanie/kolaudačné konanie, sprístupňovanie informácií, banské právo, konania týkajúce sa ochrany zdravia a bezpečnosti). V našich prípadoch kladieme dôraz na dodržiavanie práva vo verejnom záujme a ochranu s tým súvisiaceho životného prostredia.

V podstate už od vzniku kancelárie poskytujeme právne služby nielen v konaniach o právach našich klientov pred orgánmi verejnej moci ale tiež v nadväzujúcich súdnych konaniach tzv. správneho súdnictva. Môže ísť o rôznorodé situácie, napr. ak s Vami štátny orgán nekonal ako s účastníkom správneho konania (napr. stavebné konanie), hoci mal; ak ste ako podnikateľ dostali pokutu od daňového úradu, regionálneho úradu verejného zdravotníctva, úradu verejného obstarávania alebo iných orgánov verejnej moci; ak sa ako účastník administratívneho konania cítite bezbranní, pretože správny orgán je vo Vašej veci pasívny. V takýchto a iných prípadoch sme pripravení k zastupovaniu  (žaloby proti nečinnosti orgánov verejnej moci, ich nezákonným rozhodnutiam, žaloby v oblasti cudzineckého práva či vo veciach územnej samosprávy). Táto oblasť osobitne prirástla k srdciam našich právnikov a preto investujeme náš čas do sledovania aktuálneho vývoju zákonov a súdnych rozhodnutí.