Základné práva a slobody

Základné práva a slobody
Vďaka invenčnosti a odbornosti zakladajúcej advokátky Márie Kolíkovej sa profilujeme ako kancelária s akcentom na ľudské práv a základné slobody, ktorých základ sa obyčajne nachádza v Ústave Slovenskej republiky a v Dohovore o ochrane základných práv a ľudských slobôd. Naša argumentácia v súdnych konaniach je, pokiaľ je to možné, podporená ústavno-právnymi súvislosťami zákonných noriem. Keďže v praxi sa často možno stretnúť s nedokonalosťou zákonov (kolízia právnych noriem, neúplnosť právnej úpravy, medzery v zákonoch), ústavno-právna argumentácia je nielen vhodná, ale aj nevyhnutná. V každom prípade sa usilujeme identifikovať ústavný základ Vami uplatňovaného práva a takto rozvinúť a odborne podporiť naše spoločné úsilie o úspech v konaní. Tento prístup nám umožňuje vnášať do Vašich prípadov právne princípy a zásady, ako predpoklad spravodlivého súdneho rozhodnutia.