Zmluvné právo

Zvykli sme si spoliehať sa na to, že definitívne slovo pri usporiadaní našich vzájomných vzťahov má zákon, a podceňujeme vlastnú iniciatívu. Už starí Rimania však o zmluve hovorili ako o lex contractus – o zmluvnom zákone. Aj keď zmluvu a zákon kládli na rovnakú úroveň – pokiaľ ide o ich záväznosť –, zdôrazňovali, že všade tam, kde je to možné, má prednosť zmluva. Zákon je všeobecný a adresovaný vopred neurčitému okruhu účastníkov, zmluva, naopak, je vždy konkrétna – v osobe účastníkov i vo svojom obsahu – a zodpovedá individuálnym potrebám zmluvných strán v miere, akú zákon nikdy nedosiahne, a  zmluvné strany zároveň individuálne chráni.

Často sa za dobrú zmluvu považuje zmluva, ktorú zmluvné strany vidia iba raz – pri jej podpise. My nesúhlasíme. Dobrá zmluva pre nás znamená zmluvu, ktorá ponúkne východisko zo situácie, keď sa udalosti vyvinú iným než želaným smerom, a ktorá rozloží riziká medzi zmluvnými stranami primerane k ich schopnostiam a možnostiam. Chceme prispieť k vyváženým nielen obchodným, ale aj ľudským vzťahom pri súčasnej maximálnej ochrane záujmov svojich klientov. Hoci dobrá zmluva sporom predchádza, nedokáže im úplne zabrániť, avšak vždy obsahuje mechanizmus riešenia týchto sporov v duchu hesla clara pacta – boni amici: jasné zmluvy robia dobrých priateľov.

Naša advokátska kancelária má mnohoročné bohaté skúsenosti s prípravou zmlúv zo širokej palety spoločenských zmlúv. Sme pripravení pomôcť v súvislosti s kúpou, predajom, darovaním či nájmom nehnuteľností, a to na účel bývania alebo na hocijaký iný účel. Pomôžeme vám i s dohodnutím predkupného práva a zriadením vecného bremena. Ak zvažujete predaj svojho spoluvlastníckeho podielu či chcete svoj spoluvlastnícky vzťah inak vysporiadať, sme vám plne k dispozícii. Rovnako vám budeme nápomocní i v prípade, že ste sa nenašli v niektorej z kategórií, ktoré sme uviedli, a budete mať záujem o iný, menej zvyčajný zmluvný typ obsiahnutý v Občianskom zákonníku (ako je napr. príkazná zmluva, sprostredkovateľská zmluva či zmluva o združení).

Osobitnú pozornosť venujeme zmluvám v oblasti stavebníctva. Zmluva o dielo medzi zhotoviteľom a objednávateľom nevyčerpáva potrebu starostlivej prípravy na stredné či väčšie investície a silno odporúčame mať zmluvne ošetrený aj vzťah s projektantom (ktorý často tvorí podklad pre ocenenie zákazky a následnú realizáciu) ako so stavebným dozorom (ktorému náležia významné právomoci počas realizácie stavby). Pri príprave zmluvných vzťahov vám vieme odporučiť pravidlá zmluvy FIDIC vytvorené podľa štandardov Medzinárodnej federácie konzultačných inžinierov.

Súčasťou portfólia našej advokátskej kancelárie je sprevádzanie podnikateľských subjektov v rámci ich obchodného „života“. Či už ide o kúpnu zmluvu, zmluvu o predaji podniku, zmluvu o dielo, mandátnu alebo komisionársku zmluvu, alebo o zmluvy týkajúce sa obchodného vedenia spoločnosti a vzťahov medzi spoločníkmi a spoločnosťou, ako aj medzi spoločníkmi navzájom, naša advokátska kancelária vám poskytne kvalitný servis a manažment rizík.

Vďaka niekoľkoročnému právnemu poradenstvo v oblasti sociálnych služieb sme pripravení poradiť a vytvoriť či už zmluvné štandardy alebo iné zákonom požadované dokumenty potrebné pre chod rôznych druhov zariadení sociálnych služieb. Osobitne účelná sa takáto služba môže javiť v súvislosti so zriaďovaním zariadenia sociálnej služby.

Hoci je diapazón zmlúv, na ktorých sme spolupracovali, široký, s radosťou sa pustíme i do zmlúv, s ktorými zatiaľ bezprostrednú skúsenosť nemáme. Dôveru, ktorú do nás vložíte, nesklameme a vyťažíme z nej maximum pre obe strany.

Bez ohľadu na životnú situáciu, v ktorej sa rozhodnete využiť našu pomoc, pamätajte, že dobrá zmluva je ako dáždnik – v dobrom počasí ho nepotrebujete a možno ani neviete, či nejaký máte, ale v zlom počasí oceníte, ak budete mať poruke dáždnik, ktorý vás spoľahlivo ochráni pred každou nepriazňou.