Lukáš Opett

Lukáš Opett pôsobí v advokátskej kancelárii od jej vzniku a ako vedúci advokát od roku 2016. V súčasnosti sa môže spoľahnúť na mladý dynamický a ambiciózny tím zostavený z advokátov, advokátskych koncipientov a podporného personálu.

Právnické vzdelanie získal na Právnickej fakulte trnavskej univerzity v Trnave (Mgr.), kde v roku 2013 obhájil dizertačnú prácu o sudcovskej tvorbe práva (PhD.) pod vedením školiteľa prof. Jozefa Prusáka. Je zapísaný ako advokát v Slovenskej advokátskej komore. Je autorom viacerých odborných článkov a s príspevkom “Prípustnosť dovolania na základe rozhodnutia odvolacieho súdu” získal prvú cenu v publikačnej súťaži Bulletinu slovenskej advokácie.

Lukáš Opett Vám poskytne odborné a strategické vedenie súdnych sporov a v spolupráci s kvalifikovanými právnikmi kancelárie Vám identifikuje riziká a benefity v už existujúcich konaniach. Zameriava sa na ochranu práv a oprávnených záujmov našich klientov v oblasti občianskeho, obchodného, správneho a trestného práva.

Kontakt: +421-911 336 616, opett@kolikova.sk